کد دعای فرج برای وبلاگ

قابل توجه مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده با تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 90  تا 31 فروردین می توانید از100 0/0 بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و دیرکردبهره مند شوید.

مراجعه به : دفاتر منتخب پیشخوان دولت و پایگاه اینترنتی www.e-vat.ir

   

  

منبع خبر :     سایت اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی است.