X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

صورتجلسه 

در اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی مقرر گردید حداکثر ظرف مدت پنج سال تمام واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش P.O.S مجهز شوند اما بدلایل مختلف درصد قابل ملاحظه ای از واحدهای صنفی به این دستگاه مجهز نشده اند و پروژه مرکز امور اصناف جهت اجرای تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفی مبنی بر جریمه واحدهای صنفی به ازای هر ماه تاخیر به مبلغ 100.000 ریال در دست اقدام می باشد . لذا به جهت جلوگیری از متضرر شدن واحدهای صنفی موارد زیر تعیین و مقرر گردید .

1-تمام واحدهای صنفی اعضای هیئت مدیره اتحادیه های تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خماتی شهرستان مشهد مقدس حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری به صندوق های مکانیزه مورد نظر آخرین دستورالعملهای واصله جهت ماده 71 قانون نظام صنفی مجهز شوند.

2- تمام واحدهای صنفی ممتاز از هریک از اتحادیه های تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان مشهد مقدس حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری به صندوق های مکانیزه مورد نظر آخرین دستورالعملهای واصله جهت ماده 71 قانون نظام صنفی مجهز شوند.

3- تمام واحدهای صنفی درجه یک از هریک از اتحادیه های تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان مشهد مقدس حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به صندوق های مکانیزه مورد نظر آخرین دستورالعملهای واصله جهت ماده 71 قانون نظام صنفی مجهز شوند.

4- تمام واحدهای صنفی درجه دو از هریک از اتحادیه های تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان مشهد مقدس حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1391 به صندوق های مکانیزه مورد نظر آخرین دستورالعملهای واصله جهت ماده 71 قانون نظام صنفی مجهز شوند .