کد دعای فرج برای وبلاگ

بر اساس قانون 203 وظیفه عمومی کلیه  دستگاه ها و مراکز و مراجع انتظامی  ملزم به شناسائی مشمولین غایب در حوزه خدمتی خود میباشند و در صورت شناسائی بکارگیری فرد مشمول غایب در مراکز تجاری ، اقامتی و سایر مکان ها میبایست ضمن تشکیل پرونده ،  مشمول غایب و کارفرمای متخلف را به مراجع قضائی معرفی نماید. لذا از شما همکار  محترم تقاضا میشود در جذب نیروی کاردقت بیشتری نموده چراکه عواقب و پیامد های بکارگیری این افراد متوجه شما نیز خواهد بود.

به استحضار میرساند طرح بیمه تکمیل درمان جهت خود فرد متقاضی و همچنین اعضاء تحت تکفل با حق بیمه برای بیمه شده اصلی به میزان 1.370.000ریال و افراد تحت تکفل 1.270.000ریال توسط شرکت بیمه مژده آوران (بیمه ایران) در دست اقدام است خواهشمند است با توجه به محدودیت زمانی تا 28 آبان ماه جاری نسبت به مراجعه به اتحادیه و دریافت فرم و راهنمائی اقدام نمائید.لازم به ذکر است کلیه شرایط و هزینه های جبرانی توسط بیمه گر فوق در صورت نیاز آماده میباشد.

صورتجلسه 

در اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی مقرر گردید حداکثر ظرف مدت پنج سال تمام واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش P.O.S مجهز شوند اما بدلایل مختلف درصد قابل ملاحظه ای از واحدهای صنفی به این دستگاه مجهز نشده اند و پروژه مرکز امور اصناف جهت اجرای تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفی مبنی بر جریمه واحدهای صنفی به ازای هر ماه تاخیر به مبلغ 100.000 ریال در دست اقدام می باشد . لذا به جهت جلوگیری از متضرر شدن واحدهای صنفی موارد زیر تعیین و مقرر گردید .

1-تمام واحدهای صنفی اعضای هیئت مدیره اتحادیه های تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خماتی شهرستان مشهد مقدس حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری به صندوق های مکانیزه مورد نظر آخرین دستورالعملهای واصله جهت ماده 71 قانون نظام صنفی مجهز شوند.

2- تمام واحدهای صنفی ممتاز از هریک از اتحادیه های تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان مشهد مقدس حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری به صندوق های مکانیزه مورد نظر آخرین دستورالعملهای واصله جهت ماده 71 قانون نظام صنفی مجهز شوند.

3- تمام واحدهای صنفی درجه یک از هریک از اتحادیه های تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان مشهد مقدس حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به صندوق های مکانیزه مورد نظر آخرین دستورالعملهای واصله جهت ماده 71 قانون نظام صنفی مجهز شوند.

4- تمام واحدهای صنفی درجه دو از هریک از اتحادیه های تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان مشهد مقدس حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1391 به صندوق های مکانیزه مورد نظر آخرین دستورالعملهای واصله جهت ماده 71 قانون نظام صنفی مجهز شوند .

  

           عضوارجمند همیشه سالم باشید ولی بیماری خبر نمی کند   

 در صورتیکه خانواده وکارکنان  شما تحت پوشش  یکی از بیمه های تامین اجتماعی یا خدمات درمانی هستند  درصورت تمایل  میتوانید خود وآنان را نزد بیمه معلم بیمه تکمیلی درمان نمائید
جهت تکمل فرمها در ساعات اداری به اتحادیه مراجعه نمائید

مهلت ثبت نام تا ۲۶/۸/۹۰میباشد

 

 

احتراما از اعضا محترم دارای کارت بازرگانی دعوت میشود نمونه فرم پیوست را تکمیل و به اتحادیه ارائه نمایند