کد دعای فرج برای وبلاگ

قابل توجه مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده با تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 90  تا 31 فروردین می توانید از100 0/0 بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و دیرکردبهره مند شوید.

مراجعه به : دفاتر منتخب پیشخوان دولت و پایگاه اینترنتی www.e-vat.ir

   

  

منبع خبر :     سایت اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی است.

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1390 را تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1391/01/31تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی صد درصد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.