کد دعای فرج برای وبلاگ

همکار محترم با توجه به لزوم نصب اتیکت قیمت بر روی  کالاها از اعضا محترمی که تا کنون اتیکت قیمت از اتحادیه دریافت نکرده اند دعوت میشود جهت دریافت آن  به محل اتحادیه مراجعه نمایند.