کد دعای فرج برای وبلاگ

        

          حسن پاکدل                       محسن خادمی                       روح الله  طهرانی        

           امور اداری                              بازرس                                    بازرس  

          تلفن ۸۵۹۰۴۰۵                     تلفن۸۵۱۲۸۸۰                          تلفن ۸۵۱۲۸۸۰

 

 

         

                                                                                                

         

 

              طیبه پورحسین                                     محمد رضا قیطاسی

                  حسابدار                                                مدیر اجرایی

           تلفن۸۵۱۲۸۸۰                                           تلفن ۸۵۹۷۰۹۳