کد دعای فرج برای وبلاگ

وزارت صنعت ومعدن  تجارت

معاونت توسعه بازرگانی داخلی

مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران

هیات عالی نظارت

کمیسیون هیات عالی

شورای اصناف کشور

سازمان بازرگانی     

کمیسیون های نظارت

مجامع امور صنفی

اتحادیه های صنفی

واحدهای صنفی