کد دعای فرج برای وبلاگ

به استحضار میرساند هماهنگونه که قبلا تاکید گردیده بود کلیه جرائم مالیاتی مربوط به مالیات های عملکرد ، حقوق ، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده تمامی سنوات قبل اشخاص حقیقی و حقوقی تا تاریخ 30بهمن بخشوده شده با مراجعه به واحد مالیاتی مربوطه و پرداخت اصل بدهی از مزایای قانونی فوق بهره مند گردید