کد دعای فرج برای وبلاگ

مهلت ثبت نام مودیان مالیاتی مشمول دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 90 ، در سامانه دریافت شماره اقتصادی و نیز مهلت پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 91 ، تا 15 آذرماه تمدید شد .

به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، دکتر علی عسکری ، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی اعلام کرد : مودیان مشمول دستورالعمل های قبلی این سازمان که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 91 تا تاریخ 30 مهرماه اقدام ننموده اند و یا در صورتیکه تا تاریخ 30 آبان ماه برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند ، در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 15 آذرماه سال جاری نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 91 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند ، با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 90 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود