کد دعای فرج برای وبلاگ

همگام با سایر اقشار خداجو و همیشه در صحنه ، خانواده بزرگ اصناف نیز در نماز سیاسی ، عبادی جمعه شرکت خواهند نمود. 

زمان : 02/04/91