X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

 

 

 وجود نظم وانضباط از ضروریات مهم برای ادمه صحیح کارها در هر فعالیت اجتماعی است ورضایت خاطر مراجعین وقتی فراهم می شود که امور جاری از نظم وانضباط شغلی برخوردار باشد واین مهم انجام نمی شود مگر اینکه به تعهدات ومقررات وقوانین جاری پایبند باشیم