X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

کد دعای فرج برای وبلاگ

حوزه اصناف بخش قابل توجهی از ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را شامل می شود و بدیهیست که سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه این بخش، گامی مؤثر در مسیر توسعه کشور تلقی می گردد. برنامه ریزی به منظور اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت با هدف ارائه آموزش های کاربردی به صورت فشرده با توجه به مشغله کاری صنوف از جمله این سیاست هاست. بخشی از این برنامه ریزی متوجه متقاضیان تحصیل پروانه کسب می باشد. تا کنون صرفاً متقاضیان تحصیل پروانه کسب در مشاغل فنی و تخصصی حسب آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون نظام صنفی مکلف به ارائه مدارک معتبر سازمان آموزش فنی و حرفه ای دال بر گذرانیدن آموزش های مربوطه بوده اند. لیکن حسب نیازهای موجود، در اصلاحیه آئین نامه اجرایی صدور پروانه کسب در شهرها و روستاها (تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی) کلیه متقاضیان دریافت پروانه کسب مکلف به گذرانیدن 10 ساعت دوره آموزشی به عنوان پیش نیاز دریافت پروانه کسب گردیده اند. 

ماده1- کلیه متقاضیان دریافت پروانه کسب از ابتدای سال 1389 ملزم به گذرانیدن 10 ساعت دوره آموزشی عمومی می باشند. شرکت در این دوره آموزشی الزامی بوده و گواهی مربوطه یکی از مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه کسب در کلیه رسته های صنفی می باشد.
ماده2- با توجه به تخصصی بودن ماهیت آموزش های فنی و حرفه ای، متقاضیان دریافت پروانه کسب در مشاغل مندرج در آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون نظام صنفی نیز مکلف به شرکت در این دوره 10 ساعته می باشند. این امر شامل آن دسته از مشاغلی که فعالیت در آنها مستلزم گذرانیدن دوره های بهداشت است نیز می گردد.
ماده4- متقاضیان تمدید یا تعویض پروانه کسب در سال 1389 ملزم به حضور در دوره های مزبور نمی باشند.
ماده5- هریک از اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری دوره های آموزشی جهت متقاضیان دریافت پروانه کسب از آن اتحادیه را عهده دارند.
ماده6- اتحادیه های صنفی در هر شهرستان مکلفند با همکاری مجامع امور صنفی، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و تأمین مکان و نیروی انسانی مورد نیاز اقدام نمایند. در شهرستان های دارای مرکز آموزش بازرگانی، اتحادیه ها می توانند از ظرفیت های مراکز مزبور بهره مند شوند.
ماده7- کمیسیون نظارت مرکز استان به منظور هماهنگی در کیفیت دوره آموزشی می باید با همکاری ادارات کل کار و تأمین اجتماعی، نظارت بر اماکن نیروی انتظامی و نیز یکی از ائمه جمعه یا جماعات نسبت به تدوین جزوه آموزشی در چارچوب سرفصل های ارائه شده در پیوست این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده7- دوره های آموزشی مزبور با برنامه ریزی قبلی به طور متوسط در طول هرماه یک بار برگزار می گردد. این برنامه حسب تعداد متقاضیان دریافت پروانه کسب در هر اتحادیه شهرستانی قابل تغییر است. به نحوی که در آن دسته از اتحادیه های صنفی که با تعداد بیشتری از متقاضیان دریافت پروانه کسب مواجهند، دوره های آموزش در فواصل زمانی کوتاه تر قابل برگزاری است.
تبصره: چنانچه تعداد متقاضیان دریافت پروانه کسب در برخی از اتحادیه های صنفی به اندازه ای کم باشد که امکان به حد نصاب رسیدن تشکیل کلاس جهت هر اتحادیه به صورت مجزا در فواصل زمانی کوتاه مهیا نباشد، با توجه به ماهیت عمومی دوره مزبور، کلاس های آموزشی با هماهنگی مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، برای متقاضیان چند و یا کلیه اتحادیه های شهرستان به صورت مشترک قابل برگزاری خواهد بود.
ماده8- به منظور رفاه حال متقاضیان دریافت پروانه کسب، دوره های آموزشی می باید در کلیه شهرستان ها برگزار گردد.
تبصره: چنانچه مجموع تقاضا برای دریافت پروانه کسب در کلیه اتحادیه های صنفی شهرستان کمتر از حد نصاب تشکیل یک کلاس در مقطع زمانی بیش از دو ماه باشد، در صورت تمایل متقاضیان، کمیسیون نظارت با هماهنگی اتحادیه صنف ذیربط نسبت به معرفی افراد مزبور به نزدیکترین شهرستان جهت شرکت در دوره آموزشی اقدام می نماید.
ماده9- متقاضیان در صورت تمایل می توانند به صورت غیرحضوری در دوره آموزشی پیش نیاز شرکت نمایند. در این راستا این قبیل افراد می توانند جزوه آموزشی را از اتحادیه صنف ذیربط دریافت نموده و پس از مطالعه در آزمون مربوطه شرکت نمایند. زمان و مکان آزمون از سوی اتحادیه تعیین می گردد.
ماده10- در پایان دوره، گواهی شرکت در دوره آموزشی پیش نیاز دریافت پروانه کسب توسط مجمع امور صنفی مطابق فرمت ارائه شده در این دستورالعمل صادر و به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب به متقاضی ارائه می گردد. بدیهی است گواهی مزبور هیچ ارزش قانونی دیگری ندارد.
تبصره1- : ارزشیابی در دوره های حضوری به منظور صدور گواهی نامه صرفاً براساس حضور کامل برای شرکت کنندگان در دوره های حضوری می باشد، لذا گواهی مزبور صرفاً در صورت حضور متقاضی در 10 ساعت آموزش برنامه ریزی شده صادر خواهد شد.
تبصره2 : صدور گواهی نامه جهت شرکت کنندگان در دوره غیرحضوری منوط به موفقیت در آزمون می باشد.
ماده11- در مناطقی که دارای اتحادیه ها و مجامع امور صنفی مجازی هستند، مسئولیت برگزاری دوره های آموزشی برعهده اتحادیه های صنفی ذیربط در نزدیکترین شهرستان می باشد. در این راستا، مراجع قانونی صدور پروانه کسب در این مناطق می باید نسبت به معرفی متقاضیان دریافت پروانه کسب به نزدیکترین شهرستان دارای سازمان صنفی اقدام نماید.
ماده12- هریک از متقاضیان دریافت پروانه کسب می باید نسبت به پرداخت هزینه شرکت در دوره آموزشی 10 ساعته را پرداخت نماید. مبلغ مزبور می باید پس از بررسی و آنالیز هزینه ها، در کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب برسد. هزینه شرکت در دوره می باید در دو بخش حضوری و غیرحضوری تعیین گردد.
ماده13- آموزش متقاضیان دریافت پروانه کسب به عنوان عملکرد آموزشی اتحادیه های صنفی در ارزیابی های سالانه لحاظ خواهد شد.