X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

اگر یک فروشنده بداند ومطمئن باشد هر روز تعدادی مشتری ثابت با نیازهای مشخص سطح ومیزان خرید معین دارد می تواند برای فروشگاه خود برنامه ریزی دائمی  

 

اگر شناختش وارتباطش را با مشتری افزایش دهد می توان امید وار باشد مسزان وتنوع خرید وی افزایش یابد اما اگر این مشتری ارزشمند یک اشکال داشته باشد بنام بی وفایی آنگاه فروشنده همیشه در خوف ورجا ؛ باقی می ماند . به نطر شما چه چیزی وفاداری مشتری به فروشنده را افزایش یا کاهش می دهد ؟قیمت ؛ خدمات پس از فروش ، اخاق مداری ؛احترام ، خوش قولی ،نرم خویی ،کیفیت ارائه خدمات ؛ جور بودن جنس  زمان بندی مطابق خواست مشتری ، نحوه تحویل کالا ، موفقیت ، مکانی مناسب ،رابطه عاطفی بین فروشنده وخریدار ،هم راستایی مسائل فرهنگی ، اعتقادی ومذهبی و....

در واقع سوال این است که چه چیزی مشتری را ملزم یا راغب یا وفادار به خرید از یک فروشنه به خصوص یا یک برند مشخص می کند ؟ پاسخ صحیح ودقیق به این سوال می تواند شرایط یک فروش مستمر وموافق را بیان کند .

اگر به عامل دقت به عنوان اصلی ترین فاکتور در ارائه پاسخ توجه شود باید گفت : وفاداری هر مشتری تابعی از عوامل فوق الذر است اما این پاسخ فاقد کارایی است ؛ گرچه از دقت وحتی صحت برخوردار است .برای جذب مشتریان ووفاداری آنها باید اصلی ترین عوامل مشترک کشف شود وبراساس یک برنامه راهبردی وبا وزن دهی مناسب به عوامل اساسی وفاداری اکثریت مشتریان به عنوان گروه هدف ، بهترین رفتار برای ایجاد حداکثری وفاداری از سوی مشتری کشف گردد.

از آنجا که اصناف ومشتریان ایشان اشتراکات زیادی دارند دستیابی به مجموعه قابل توچهی از عوامل امکان پذیر است .هر فروشگاه یا بنگاه اقتصادی کوچک یا بزرگی می تواند برنامه راهبردی وراهکارهای عملیاتی خود را با مشورت متخصصین امر تدوین کند . به عبارت دیگر صاحب یک فروشگاه لوازم یدکی برای آن که بتواند حضور دائمی ورو به رشد در بازار داشته باشد نیازمند : تئوری ،برنامه وتکنیک های مناسب است . این مجمعه حاصل کار علمی وگژوهشی است تا حداکثر تطابق با وضعیت عمومی واختصاصی جامع کنونی ما را داشته باشد .