X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

بموجب مفاد ماده 71 قانون نظام صنفی درخصوص تجهیز واحدهای صنفی به  صندوق  

 

مکانیزه فروش و نظر به اتمام مهلت قانونی  در اقدام از متصدیان محترم  واحد های  

 

صنفی  تقا ضا دارد با توجه به جریمه پیش بینی شده در قانون و بمنظور جلوگیری از  

 

شمول جریمه در اسرع وقت نسبت به این مهم اقدام فرمائید بدیهی است عواقب  

 

ناشی از عدم اقدام بموقع بعهده آن همکار محترم خواهد بود.  

 

ماده‌ 71 ـبه‌ منظور تسهیل‌ داد و ستد و ثبت‌ و مستندسازی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ افراد صنفی‌ عرضه‌کننده‌ کالا و یا ارائه‌ دهنده‌ خدمت‌، مکلفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ در شهرستانهای‌ بیش‌ از سیصد هزار نفر جمعیت‌ و ظرف‌ مدت ‌پنج‌ سال‌ در سایر شهرستانها به‌ تناسب‌ از صندوق‌ مکانیزه‌ فروش‌(Posse)و یا دستگاه ‌توزین‌ دیجیتالی‌ و یا هر دو برای‌ فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ خود با رعایت‌ شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ (1) ماده‌ (15) استفاده‌ نمایند.

تبصره‌ 1 ـتعیین‌ صنوف‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ و ضوابط‌ نحوه‌ استفاده‌ و پلمب‌ دستگاه ‌توسط‌ مراجع‌ ذیربط‌ تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 2 ـاز تاریخ‌ اتمام‌ مهلت‌ مقرر، در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از صندوق‌ مکانیزه ‌فروش‌ و یا دستگاه‌ توزین‌ دیجیتالی‌ واحد صنفی‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ برای‌ هرماه‌ تأخیر معادل‌ یک‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ جریمه‌ خواهد شد.