X
تبلیغات
رایتل

کد دعای فرج برای وبلاگ

نظر به اینکه اخیرا" مشاهده گردیده افرادی تحت عنوان نماینده  موسسات وشرکتها یه واحدهای صنفی مراجعه وبا اعای هماهنگی وکسب مجوز از مجامع امور صنفی اقدام به جذب آگهی وتبلیغات جهت درج در کتاب .cd .سایت  ویا برپایی هما یش می نما یند بدینوسیله  به اطلاع کلیه مدیران واحدهای صنفی می رساند اقدام افراد مذکور در قالب شخصیت حقوقی ویا حقیقی به هیچ عنوان مورد تائید مجامع امور صنفی نبوده وتاکید می گردد از همکاری با این گونه افراد جدا" پرهیز فرمایند  مدیران واحدهای صنفی می توانند از طریق تلفن 7283335 اطلاعات خود را در این زمینه به مجامع امور صنفی مشهد گزارش نمایند .