کد دعای فرج برای وبلاگ

 

  

 

 

 

 

   

 

 جلسه هیئت  مدیره هر هفته  روزهای  شنبه  جهت  مشورت و رسیدگی به امور اتحادیه در محل اتحادیه  تشکیل می گردد 

 


            اعضای  هیئت مدیره در دوره های قبل  : 

        

   

نام 

          سمت 

دوره 

جعفر معماریان طهرانی

      رئیس اتحادیه                    

 هشتم89-85      

                                                      

علی ابراهیمی تمیزکار

نایب رئیس 

سید مصطفی امامی

خزانه دار

محمد کناقستانی

بازرس

ابوالقاسم هاشم زاده

منشی

جعفر معماریان طهرانی

رئیس اتحادیه 

هفتم 85-81

علی ابراهیمی تمیزکار

نایب رئیس 

سید مصطفی امامی

خزانه دار

  سید علی اصغر رئیس اسادات                             

منشی

ابوالقاسم هاشم زاده

بازرس

جعفر معماریان طهرانی

رئیس اتحادیه 

ششم 81-76

علی ابراهیمی تمیزکار

نایب رئیس 

سید مصطفی امامی

خزانه دار

ابوالقاسم هاشم زاده

منشی

احمد میخچی

بازرس

جعفر معماریان طهرانی

رئیس اتحادیه 

پنجم 76-72

علی ابراهیمی تمیزکار

نایب رئیس 

سید مصطفی امامی

خزانه دار

محمد تقی زاده شیرازی

منشی

احمد میخچی

بازرس

جعفر معماریان طهرانی

رئیس اتحادیه 

چهارم 72-68

محمد تقی زاده شیرازی

نایب رئیس 

رضا زید کاشانی

خزانه دار

رحیم محمد زاده قیصری

منشی

سید مصطفی امامی

بازرس

هادی یزدی 

رئیس اتحادیه 

سوم 67-62

ماشالله رضایی

نایب رئیس 

محمد تقی زاده شیرازی

خزانه دار

علی ابراهیم تمیزکار 

منشی

جعفر معماریان طهرانی

بازرس

هادی یزدی 

رئیس اتحادیه 

دوم 62-59

ماشالله رضایی

نایب رئیس 

محمد علی خباز

خزانه دار

محمد شریف جواهری 

رئیس اتحادیه 

اول 59-57

هادی یزدی 

نایب رئیس 

محمد تقی زاده شیرازی

خزانه دار